PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Zarząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań"
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1. Małe projekty (limit dostępnych środków – 141 647,20 zł),
W wyborze operacji do dofinansowania w ramach niniejszego naboru będą brane pod uwagę wnioski realizujące Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań" z wyłączeniem operacji:
a) Wydarzeń promujących dotyczących produktów i tradycji lokalnych.

2. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 195 381,37 zł),
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 210 529,00 zł),
4.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 293 154,00 zł).

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 17 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy udostępnione jest na stronie internetowej:
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce „Nabory Lokalnych Grup Działania"
- w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wnioski" oraz
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew i na stronie internetowej www.lgdparczew.pl
5/ Kryteria wyboru operacji oraz Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" w ramach działań: „Małe projekty", „Odnowa i rozwoj wsi", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdparczew.pl
6/Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej 1 celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz które są zgodne z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR jak również muszą uzyskać minimum punktów tj.:
a) w przypadku działania „Małe projekty" – minimum 3 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
b) w przypadku Działania „Odnowa i rozwój wsi" – minimum 3 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
c) w przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – minimum 4 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
d) w przypadku Działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – minimum 4 punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
7/ Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć załącznik potwierdzający doświadczenie Wnioskodawcy oraz Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzór załącznika znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl

8/Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej (2 egz.) wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD/DVD, przy czym:
- forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
- forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

Joomla Templates by Joomla51.com